Skip to content Skip to footer

Algemene voorwaarden Rocking Minds

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 6. Website: http://rockingminds.com, alsmede de facebook en instagram pagina’s van Rocking Minds en alle toekomstige internetsites van Rocking Minds;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen (duur)overeenkomst op afstand tussen ondernemer (Rocking Minds) en consument. Door het gebruik van de Website (daaronder mede begrepen het plaatsen van een bestelling) aanvaardt Consument deze Algemene Voorwaarden.

   

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op de website.

   

 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

   

 4. Rocking Minds heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de Website zijn gepubliceerd.
Artikel 3 – Het aanbod en werking producten
 1. De website en producten bevatten teksten waarin bepaalde effecten van (het gebruik van) Rocking Minds’ producten worden beschreven. Consument erkent uitdrukkelijk dat deze teksten enkel en alleen als informatieve uitdrukkingen dienen voor de toepassing van deze producten op “traditionele wijze”. De beschreven effecten zijn niet wetenschappelijk onderbouwd of bewezen. Consument kan geen rechten ontlenen of aanspraak maken ten aanzien van de beschreven effecten of anderszins ten aanzien van de inhoud van of informatie op de Website.
 2. Rocking Minds’ producten zijn geen geneesmiddelen. Voor medische, psychische of
  vergelijkbare aanbevelingen, adviezen of behandelingen dient Consument zich te wenden tot een huisarts of medisch specialist.
 3. Verkeerd gebruik van de producten (daaronder mede begrepen van de etherische
  oliën) kan schadelijk zijn voor de gezondheid van Consument en derden. Producten
  dienen zorgvuldig te worden behandeld/gebruikt en (veiligheids-)instructies op de
  verpakking, het etiket en de Website dienen altijd gevolgd te worden. Ouders dienen
  op te passen met (kleine) kinderen.
 4. Ondanks een met zorg samengestelde Website, kan bepaalde (product-)informatie onvolledig of onjuist zijn. Rocking Minds heeft het recht om eventuele wijzigingen direct en zonder te communiceren door te voeren.
Artikel 4 – De overeenkomst
 1. Consument en Rocking Minds komen uitdrukkelijk overeen dat een overeenkomst op afstand tot stand komt op het moment dat een orderbevestiging (hierna: “Orderbevestiging”) per e-mail aan Consument is verzonden naar het door Consument opgegeven e-mailadres.
 2. De Duurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de consument de aankoop voltooit van de Rocking Minds Member Box op de website van Rocking Minds en de daarbij gestelde voorwaarden accepteert.
 3. De Duurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 4. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of prijsopgave en zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen en prijsopgaven gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Artikel 5 – Prijs
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, behalve in het geval van de Rocking Minds Member Box (Duurovereenkomst). Een indicatie van de hoogte van de verzendkosten staan op de Website vermeld. De verzendkosten van de Rocking Minds Member Box zijn bij de prijs inbegrepen.
 2. Consument is de prijs verschuldigd die Rocking Minds in haar Orderbevestiging heeft vermeld. Kennelijke fouten in de betreffende prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Rocking Minds worden gecorrigeerd. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt, bestaat de op aanbiedingen, prijsopgaven, Orderbevestigingen en facturen genoemde prijs uit de koopprijs inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).
 3. Rocking Minds behoudt zich het recht om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, waarbij Rocking Minds de Consument uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Consument de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Consument enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
 4. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 5. Het maandelijkse bedrag voor de Duurovereenkomst van de ‘Rocking Minds Member Box’ wordt afgeschreven aan het einde van elke maand.
Artikel 6 – Herroeping
 1. De Consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten gepersonaliseerd of op maat zijn gemaakt voor Consument, of om redenen van hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en de verzegeling is verbroken.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient Consument:

  a. Rocking Minds, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, via een duidelijk geformuleerde schriftelijke verklaring (bijv. per e-mail) op de hoogte te
  stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Consument dient hierbij de naam, order- of factuurnummer en reden van herroeping te vermelden. Consument kan hiervoor ook gebruikmaken van het op de Website beschikbare “retourformulier / formulier van herroeping”, maar is hiertoe niet verplicht; en

  b. het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
  de originele verzendverpakking, onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14
  kalenderdagen na de dag waarop Consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan Rocking Minds heeft medegedeeld, aan Rocking Minds terug te zenden. Retouren dienen te worden gestuurd naar het (op de Website vermelde) retouradres van Rocking Minds: Geraniumstraat 79, 8922HA te Leeuwarden.

 5. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 6. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van Consument.
 7. Indien Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt in overeenstemming met dit artikel, draagt Rocking Minds zorg voor terugbetaling van het door Consument betaalde binnen 14 kalenderdagen na retournering van het betreffende product.
 8. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
Artikel 7 – Betaling
 1. Bestellingen via de Website kunnen worden betaald via iDeal, PayPal en Creditcard (Visa, MasterCard en American Express).
 2. Bij voltooiing van de Duurovereenkomst van de Rocking Minds Member Box, wordt automatisch toestemming gegeven voor het innen van toekomstige maandelijkse betalingen van het door Consument opgegeven bankrekeningnummer. Deze maandelijkse betalingen lopen door totdat Consument de Duurovereenkomst verbreekt.
 3. Indien door Rocking Minds schriftelijk een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat Consument door het enkele verstrijken van die termijn in verzuim is. Bij niet of niet-tijdige betaling door Consument zal een aanmaningsprocedure worden gestart. Alle kosten van welke aard dan ook, die Rocking Minds, als gevolg van de niet nakoming door Consument van diens (betalings-)verplichtingen moet maken komen voor rekening van Consument.
 4. Bij niet of niet-tijdige betaling is Rocking Minds na de eerste herinnering bevoegd de (duur)overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering niet voort te zetten.
 5. Facturen en betalingsherinneringen worden door Rocking Minds uitsluitend elektronisch aangeboden.
Artikel 8 – Levering
 1. De Rocking Minds Member Box wordt tijdens de Duurovereenkomst in het midden van elke maand bezorgd. De inhoud van deze box wordt niet vrijgegeven alvorens de box wordt geleverd. 
 2. Afhankelijk van de aanvang van de Duurovereenkomst kan het voorkomen dat er meerdere betalingen in de eerste maand vallen.
 3. Bij zowel de eerste aankoop van de Rocking Minds Member Box als de losse producten in de webshop, streeft Rocking Minds ernaar de producten binnen 2 tot 3 werkdagen te versturen.
 4. Indien een product wordt besteld dat (tijdelijk) niet op voorraad is, informeert Rocking Minds Consument of en (als bekend) wanneer het product weer beschikbaar is.
 5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd (daaronder mede begrepen, indien Consument daarmee heeft ingestemd, op het adres van een buurman/vrouw), gaat het risico over op Consument.
Artikel 9 – Ontbinden overeenkomst
 1. Consument kan de overeenkomst van de Rocking Minds Member Box, met inachtneming van de opzegtermijn in artikel 9.2, op elk gewenst moment ontbinden door een e-mail te sturen naar info@rockingminds.com. Rocking Minds zal de opzegging per e-mail bevestigen.
 2. De opzegging kan worden gedaan met inachtneming van de opzegtermijn van 7 kalenderdagen. Indien Consument in de eerstvolgende maand geen Rocking Minds Member Box meer wenst te ontvangen, dan dient de opzegging 7 dagen voor de volgende kalendermaand te zijn doorgegeven.
Artikel 10 – Klachten
 1. Consument kan klacht indienen door contact op te nemen via info@rockingminds.com.
 2. Bezwaren m.b.t. beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde producten dienen
  binnen 7 kalenderdagen na de dag van aflevering van de producten schriftelijk door Consument bij Rocking Minds te worden gemeld. Bij gegrondverklaring van een tijdig ingediende klacht zal Rocking Minds, naar haar eigen keuze, het betreffende product herstellen, opnieuw leveren of van levering afzien en Consument een creditnota sturen voor (het betreffende deel van) de koopprijs.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen in kwaliteit, maat of afwerking kunnen niet aan Rocking Minds worden tegengeworpen.
 5. Consument erkent dat het merendeel van Rocking Minds’ producten natuurproducten zijn en dat dergelijke natuurproducten door verloop van tijd, werking van de natuur of door vergelijkbare invloeden, (kunnen) veranderen (bijv. verkleuren door zonlicht). Tevens erkent Consument dat natuurproducten kwetsbaar (kunnen) zijn, (kleine) onderdelen kunnen afbreken en gekochte producten (lichtelijk) kunnen afwijken van de producten op de foto.
 6. Ouders dienen op te passen met (kleine) kinderen.
 7. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
 1. Rocking Minds is nimmer aansprakelijk of gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Consument of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Rocking Minds. Elke hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk steeds beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde m.b.t. het product waardoor de schade is veroorzaakt, of het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart 1 jaar na de dag waarop Consument met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na 3 jaar.
 2. Rocking Minds is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of (andere) indirecte schade. Rocking Minds is nimmer aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) die het gevolg is van onoordeelkundig, oneigenlijk of verkeerd gebruik van een product, of wanneer Consument of derden wijzigingen hebben aangebracht of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
Artikel 12 – Overmacht
 1. Rocking Minds is nimmer aansprakelijk voor het mislukken of vertragen van het nakomen van hun verplichtingen onder een abonnement wanneer dit is veroorzaakt door gebeurtenissen buiten hun controle (overmacht).
 2. Indien Rocking Minds door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Consument kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Rocking Minds is niet aansprakelijk voor eventueel door Consument geleden of te lijden schade.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die niet afhankelijk is van Rocking Minds’ wil waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Consument (geheel of gedeeltelijk) wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer: oorlog, terrorisme, energiestoringen, brand, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen (onder meer i.v.m. ziekten zoals corona), transportmoeilijkheden, storingen met de Website of gebruikte (tele-)communicatiesystemen of andere storingen in Rocking Minds’ bedrijf, alsmede niet of niettijdige levering door Rocking Minds’ leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van verplichte vergunningen.
 4. Indien de overmachtssituatie langer dan 30 kalenderdagen voortduurt, heeft iedere partij het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Artikel 13 – Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten
 1. Rocking Minds is, behoudens voor zover anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website. Toestemming wordt verleend kennis te nemen van de Website; ieder ander gebruik, daaronder ook begrepen het creëren van hyper/deeplinks is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rocking Minds niet toegestaan.
 2. Rocking Minds” is een geregistreerd handelsmerk van Cosmo Media.

info@rockingminds.com  |  KvK 78371406  |  BTW NL003330557B97  |  Geraniumstraat 79, 8922HA Leeuwarden

© Copyright Rocking Minds 2022. All rights reserved.

Rocking Minds Mail ontvangen?

Geen dagelijkse troep, beloofd! We delen alleen dat waarvan we denken dat het waardevol voor je is.

Inloggen

Registreren

Er wordt een wachtwoord verzonden naar je e-mailadres.

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om uw ervaring op deze website te ondersteunen, om de toegang tot uw account te beheren en voor andere doeleinden die worden beschreven in ons privacybeleid.